Լուծված Խնդիրներ| Առկա Խնդիրներ

Երևանի հ. 200 հիմնական դպրոց

Անհրաժեշտ է ասֆալտապատել դպրոցի բակը:

Գրիգոր Բաղյանի անվան հ. 141 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի մարզագույքի կարիք:

Երևանի «Հակոբ Կոջոյանի» անվան կրթահամալիր

Դպրոցը կարիք ունի մարզաքդահլիճի վերանորոգման:

Երևանի «Մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների» հ. 6 հատուկ դպրոց

Մարզադահլիճն ունի հիմնանորոգման և մարզականգույքի կարիք, սանհանգույցները՝ հիմնանորոգման:

Աշոտ Մանուկյանի անվան հ. 93 միջնակարգ դպրոց

Դպրոցը չունի երաժշտության դասասենյակ և գործիքներ:

Աշոտ Մանուկյանի անվան հ. 93 միջնակարգ դպրոց

Մարզադահլիճը անհրաժեշտ է ապահովել մարզագույքով:

Նվիրատվությունը ձախսվել է ջեռուցման համար:

Ղազարոս Աղայանի անվան հ. 63 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի մարզադահլիճի վերանորոգման, մարզագույքի, էլեկտրոնային գրատախտակների կարիք:

Սիամանթոյի անվան հ. 162 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի տեխնիկայի կարիք:

Երևան հ. 104 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի մարզադահլիճի վերանորոգման և մարզագույքի կարիք:

Երևան հ. 104 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի երաժշտական գործիքների կարիք:

Խրիմյան Հայրիկի անվան հ. 10 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի հիմնանորոգման հրատապ անհրաժեշտություն, ներքին մակերեսի ռացիոնալ բաշխման, ինչպես նաև նոր գույքով համալրման կարիք:

Սիամանթոյի անվան հ. 162 հիմնական դպրոց

Դպրոցը շահագործման հանձնելու օրվանից ի վեր չի հիմնանորոգվել. ժամանակառժամանակ կատարված մասնակի վերանորոգումները բավարար չեն:

Երևանի հ. 163 հիմնական դպրոց

Դպրոցն ունի աշակերտական գույքի, մարզագույքի, համակարգչային տեխնիկայի, ինչպես նաև մարզադահլիճի վերանորոգման և դասասենյակների ստեղծման խիստ կարիք: